PRIVACYBELEID van LenaBeau

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die LenaBeau (hierna: ‘de vereniging’)verwerkt van haar lotgenoten, niet-lotgenoten, schenkers of andere contacten.

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Anja Legein, Stuivenberg 60, 1755 Gooik
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via lenabeau1@gmail.com of 00 32 472 59 33 18

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

2.1.  In het kader van uw contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevensverwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

  1. voor- en familienaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer
  4. e-mailadres
  5. geboortedatum
  6. naam van het ziekenhuis (behandeling/doorverwijzing)
  7. foto’s genomen tijdens activiteiten

 

2.2.  De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen; voor het bezorgen van uitnodigingen en informatie over georganiseerde activiteiten; voor het bezorgen van uitnodigingen tot deelname aan en informatie over klinische studies;
   2. uw naam en adres worden gebruikt voor het versturen van postkaarten
   3. geboortedatum en doorverwijzing ziekenhuis worden gebruikt voor op maat gemaakte

    activiteiten aangepast aan de leeftijdsdoelgroep en/of regio

   4. foto’s gemaakt tijdens activiteiten worden gebruikt voor communicatie op de Facebookpagina

    en de website;

Opt-out

De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u op regelmatige basis een e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar lenabeau1@gmail.com of door te bellen naar 00 32 472 59 33 18.

2.3. De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via lenabeau1@gmail.com kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met lenabeau1@gmail.com. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherminglenabeau1@gmail.com. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aanlenabeau1@gmail.com.

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via email bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te bekijken op onze website www.lenabeau.be.

page3image2312

Cookieconsentbanner door Real Cookie Banner